VZ dle zákona

Nabízíme Vám kompletní zajištění veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Provedeme Vás celým procesem veřejné zakázky, který zahrnuje následující činnosti:

 • úvodní jednání a konzultace k veřejné zakázce, doporučení vhodného typu řízení,
 • návrh zadávacích podmínek, kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií, délky lhůt a dalších aspektů,
 • zpracování kompletní zadávací dokumentace a příloh,
 • vyhlášení veřejné zakázky (odeslání výzvy k podání nabídek, oznámení o zahájení veřejné zakázky na Věstníku veřejných zakázek),
 • komunikace s účastníky v průběhu i po skončení lhůty pro podání nabídek,
 • zpracování odpovědí na dotazy účastníků k vyjasnění zadávací dokumentace v požadovaných lhůtách,
 • prohlídka místa plnění (pokud je relevantní),
 • zabezpečení příjmu nabídek,
 • organizace a příprava podkladů pro jednání hodnotící komise,
 • kompletní kontrola podaných nabídek, zpracování případných žádostí o vysvětlení nabídek, zpracování protokolů a dalších povinných dokumentů,
 • zpracování rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele, odeslání účastníkům veřejné zakázky,
 • zajištění uveřejňovacích povinností zadavatele ve stanovených lhůtách,
 • zpracování a vypořádání případných námitek účastníků veřejné zakázky,
 • poskytnutí součinnosti s vybraným dodavatelem při uzavírání smlouvy,
 • kompletace dokumentace veřejné zakázky a následná archivace,
 • předání kompletní dokumentace klientovi.

Dále Vám nabízíme kompletní správu profilu zadavatele, který je nedílnou součástí procesu veřejné zakázky.

Součástí kompletní administrace výběrového řízení je případně také komunikace a řešení nastalých situací s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.