Pro veřejný sektor

V dotačním období 2014-2020 se pro veřejný sektor nabízí především získání dotací ze dvou Operačních programů, a to Operačního programu Životní prostředí a Integrovaného regionálního operačního programu. Škála možností je zde velmi široká, dotace do tohoto sektoru mají za cíl podpořit zejména snížení regionálních disparit, zvýšit občanskou vybavenost a kvalitu života v různých částech České republiky.

Životní prostředí

 • Modernizace a výstavba zařízení pro sběr a využití odpadů,
 • revitalizace zeleně,
 • péče o národní parky, rezervace, národní kulturní památky, soustava NATURA 2000,
 • zakoupení technologie pro snižování emisí a sledování stavu ovzduší,4
 • likvidace starých ekologických zátěží.

 Školství

 • Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání,
 • vybavení a modernizace učeben na školách,
 • popularizace technických oborů,
 • příprava pedagogických pracovníků a zvyšování jejich kvalifikace,
 • zkvalitnění výuky na vysokých školách.

Energetické Úspory

 • Realizace tepelně technických opatření ke snížení energetické náročnosti budov ( zateplení),
 • výměna zdrojů tepla, využití odpadního zdroje tepla,
 • instalace solárních kolektorů pro ohřev TUV.

 Kulturní a přírodní dědictví

 • Revitalizace kulturních památek ve vesnických památkových rezervacích,
 • revitalizace národních kulturních památek a památek UNESCO

 Vodní hospodářství

 • Výstavba kanalizace,
 • výstavba a modernizace ČOV,
 • opatření proti povodním.

 

Oblasti dotčních podpor jsou v obecném rámci známy již na začátku dotačního období. Aby však mohl žadatel o dotaci žádat, musí stihnout tzv. dotační výzvu, která se může objevit 2x až 9x v průběhu programového období 2014 – 2020. Na aktuálně otevřené výzvy se můžete podívat zde.

Pro více informací mě kontaktujte:
Jiří Berger
mobile: +420 734 392 978
e-mail: jiri.berger@hertin.cz