IV. Výzva ÚSPORY ENERGIE

Výrazně lepší podmínky, navýšení alokace na 6 miliard Kč. Dostupné pro podniky všech velikostí!

Příjem žádostí: 2. 7. 2018 – 29. 4. 2019

Výše dotace: 50 % malý podnik; 40 % střední podnik; 30 % velký podnik

Co je možné realizovat:

 • zateplení obvodového pláště, výměnu oken,
 • změny systému vytápění,
 • rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách,Economies pour projet immobilier
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED),
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.

Změny oproti předchozí výzvě:

 • výše minimální bodové hranice pro nárok na dotaci – snížení minimální bodové hranice při hodnocení a výběru žadatelů z 60 na 50 bodů (žadatel tedy může mít nárok na dotaci i při získání 50 bodů)
 • posuzování nákladové efektivity – namísto nutnosti doložit detailní položkové rozpočty a tzv. ceny obvyklé bude efektivita nákladů nově posuzována dle křivky odrážející měrné způsobilé výdaje na roční úsporu 1 GJ
 • navýšení kritéria ekonomické výnosnosti žadatele (IRR), při které může být projekt podpořen dotací – navýšení z 15 % na 20 %
 • možnost nově zahrnout do uznatelných výdajů žadatele také výdaje na organizaci výběrového řízení
 • udržitelnost v případě malých a středních podniků 3 roky

Více informací zde.